Polityka prywatności

Dzień dobry,

Na wstępie niniejszy informujemy, że niniejszy dokument pozwala na uzyskanie informacji dotyczących zasad przetwarzania przez nas danych osobowych oraz stosowaną tzw. politykę prywatności.

Poniżej znajdziesz zatem informacje dotyczące:

 1. zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Ciebie,
 3. zasad stosowania przez nas plików Cookies,
 4. informacje dotyczące ryzyk i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,
 5. informacji dotyczących stosowanych przez nas narzędzi analitycznych,
 6. informacji dotyczących korzystania z plug-in (wtyczek) dostępnych na naszej stronie internetowej
 7. Zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

W maju 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, który nakłada na nas jako podmiot, który przetwarza dane osobowe, obowiązek przekazania Ci w jaki sposób Twoje dane będą przez nas wykorzystywane, co z nimi robimy i w jakim celu z nich korzystamy.

Poniżej znajdują się podstawowe najważniejsze informacje dotyczące zasad wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych
RODO zobowiązuje nas do przekazania Ci informacji, że jesteśmy Administratorami Twoich danych osobowych, a zatem decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Administrator decyduje zatem w jaki sposób gromadzone przez niego dane osobowe będą wykorzystywane.
1Administratorem Danych osobowych jest: Krystyna Bącela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Twórcze Ego Krystyna Bącela w Łodzi 93-329 pod adresem: ul. Wigilijna 8/11, NIP 7250010842, REGON 004352167,
2Administrator nie ustanowił inspektora danych osobowych. Z uwagi na powyższe, w razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, związanych z tym procedur, oraz przysługujących Ci w związku z tym praw prosimy, kontaktuj się bezpośrednio z nami jako Administratorem.
3Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać: w siedzibie Administratora, jak również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@tworczeego.pl.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, obowiązek podania danych, kategorie danych osobowych
RODO zobowiązuje nas do przekazania Ci informacji w jakim celu Twoje dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane. Konieczne jest również wskazanie w tym zakresie przepisu prawa, który nas do tego upoważnia.
1Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby zawarcia różnego rodzaju umów, które nas łączą. Dane osobowe przekazujesz nam w chwili składania zamówienia i kupowania naszych produktów. Dane przekazujesz nam również w związku ze świadczonymi przez nas usługi Moje Konto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu przygotowania oferty, albo odpowiedzi na złożoną przez Ciebie ofertę zawarcia umowy. Dane osobowe przetwarzamy również w celu wykonania umowy, a zatem wysłania Ci towaru lub realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
2W związku z zawartą umową konieczne może okazać się rozpatrywanie różnych Twoich zgłoszeń dotyczących umowy lub świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub reklamacji związanych z zawartą umowy lub świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W takim wypadku Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu realizacji tych zgłoszeń.
3W związku z zawartą umową konieczne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w przypadku, gdy w związku z zawartą umową, wykonaną usługą powstanie spór lub dojdzie do nieprawidłowego wykonania usługi z naszej lub Twojej strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5Nasza strona internetowa korzysta z określonego oprogramowania analitycznego, będziemy przechowywać i badać informacje na temat Twoich ostatnich wizyt na naszej stronie oraz aktywności na stronie tj. w jaki sposób poruszasz się po stronie www i co Cię interesuje, do celów analitycznych, w jaki sposób strona została przez Panią/Pana odszukana i w jaki sposób możemy ją poprawić (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
7Będziemy przechowywać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na uzasadniony interes Administratora jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur i zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych. W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. c RODO).
Wskazujemy, że podanie przez Ciebie danych osobowych pozostaje dobrowolneale konieczne i niezbędne dla nawiązania i wykonania umowy z Administratorem oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy, przepisów prawa lub ma na celu realizację naszych uzasadnionych działań i interesów.
Przetwarzanie Twoich danych osobowychw innych celach niż wskazane w pkt. 1-7 tabeli, odbywać się będzie wyłącznie na podstawie Twojej zgody; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozostają w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wskazujemy, że dane osobowe które przetwarzamy zaliczane są do kategorii tzw. zwykłych danych osobowych i zalicza się do nich m.in. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z realizacji różnego rodzaju czynności będą one przechowywane przez cały okres niezbędny dla realizacji zamówienia lub świadczenia danej usługi lub realizacji danej czynności. Po upływie tego terminu, jeżeli obowiązek taki powstaje, dane te w dalszym ciągu będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat, z uwagi na obowiązki przechowywania przez ten okres dokumentacji podatkowej, albo przez okres archiwizacji wynikający z innych przepisów prawa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Twoich lub naszych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, który jest równocześnie maksymalnym okresem przechowywania wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych.
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom danych osobowych, a zatem podmiotom którym ujawnia się dane osobowe, jak również mogą być udostępniania na podstawie przepisów prawa:
1Podmiotom, współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług w szczególności: księgowych, kadrowo-podatkowych, prawnych, ubezpieczeniowych, audytowych, usług hostingowych, teleinformatycznych, branży IT, windykacyjnych, przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozu towarów, usługi pocztowe, kontrahenci i klienci Administratora, jak również współpracujące z Administratorem inne podmioty świadczące usługi prawne samodzielnie decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych osobowych.Administrator wskazuje, że identyfikowalnymi odbiorcami danych osobowych będą:– R2G Polska Sp. z o.o. pod adresem: ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798 – realizująca na rzecz Administratora przewozy kurierskie,– PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, posiadającą NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 – dostawca systemów płatności internetowych
2Organom administracji publicznej, organom innych państw członkowskich UE, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, komornikom, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie lub niezbędne dla podjęcia przez te organu określonych czynności.
Prawa przysługujące w zakresie przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
1prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
2prawo do żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych,
3prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4prawo do przenoszenia danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Danych osobowych następuje w oparciu o wyrażenie przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie informujemy, że, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do wniesienia skargi oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
1Informujemy również, iż w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – którym aktualnie w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przez nas dalszego przetwarzania tych danych, chyba że ich przetwarzanie będzie konieczne z uwagi na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw istniejących po naszej stronie lub podstaw do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
3W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych we wskazanym celu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Dodatkowe informacje
1Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
2Informujemy, że Administrator w stosunku do Twoich danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
3W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaniesz poinformowany o tym fakcie.
4Niniejsza klauzula informacyjna odnosząca się do zasad przetwarzania danych osobowych będzie przez nas aktualizowana w każdym wypadku zmiany w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Ciebie

Czasami Twoje dane osobowe pozyskujemy od innej osoby, a nie bezpośrednio od Ciebie. Najczęściej te dane pozyskujemy w przypadku, gdy jesteś pracownikiem (współpracownikiem, reprezentantem, przedstawicielem, pełnomocnickiem) podmiotu z którym podjęliśmy współpracę. Przykładem takiej sytuacji jest przekazanie nam Twoich danych jako osoby do kontaktu w celu realizacji umowy zawartej z Twoim pracodawcą. W takim przypadku informujemy, że w stosunku do Ciebie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia o których mowa w pkt. 1 odnoszące się do:

1Informacji o Administratorze danych
2Okresu przechowywania danych
3Odbiorców danych osobowych
4Praw przysługujących w zakresie przetwarzania danych osobowych
5Prawa do wniesienia skargi oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
6Dodatkowych informacji
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
1Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby realizacji umowy zawieranej przez nas z podmiotem od którego pozyskujemy Twoje dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2W związku z zawartą umową konieczne może okazać się rozpatrywanie różnych zgłoszeń dotyczących umowy lub świadczonych usług lub reklamacji związanych z zawartą umowy lub świadczonymi usługami, które będziesz zgłaszać lub obsługiwać w imieniu z podmiotu od którego pozyskujemy Twoje dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3W związku z zawartą umową konieczne może być przetwarzanie Twoich danych osobowych również w celu realizacji obowiązków spoczywających na nas, a wynikających z przepisów prawa podatkowego lub o rachunkowości do których zalicza się w szczególności wystawienie faktury, rachunku, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie sprzedaży, prowadzenie dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w przypadku, gdy w związku z zawartą umową, wykonaną usługą powstanie spór lub dojdzie do nieprawidłowego wykonania usługi z naszej lub podmiotu od którego pozyskujemy Twoje dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5Będziemy przechowywać i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również w celu tworzenia wewnętrznych statystyk, rejestrów i baz danych Klientów, w tym również na potrzeby wymogów RODO i przepisów prawa, przetwarzanie jest zatem dokonywane z uwagi na uzasadniony interes Administratora jakim jest dążenie do przyspieszenia procedur i zwiększenia przejrzystości gromadzonych danych. W niektórych przypadkach obowiązek tworzenia statystyk może wynikać z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. c RODO).

Wskazujemy, że w każdym przypadku, gdy Twoje dane nie są przez nas uzyskiwane bezpośredni od Ciebie dążymy dodatkowo do niezwłocznego przekazania Ci informacji o których mowa w niniejszym punkcie, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku staramy się przekazać powyższe informacje podmiotowi od którego pozyskujemy Twoje dane osobowe, celem dalszego przekazania ich do Twojej wiadomości.

 1. Zasady stosowania przez nas plików Cookies

Informujemy, że nasza strona internetowa podobnie jak inne strony korzysta z tzw. Cookies (ciasteczka). Pliki Cookies są to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym dla ustalenia preferencji dotyczących reklam
2tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące, wskazane w niniejszej tabeli pliki Cookies:
1niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisupliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
2wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
3funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp
4pliki Cookies Google Analitycs służące do pomiaru aktywności internetowej na stronie

Równocześnie wskazujemy, że istnieje możliwość modyfikacji zasad stosowania plików Cookies poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej z której korzystasz. Poniżej zamieszczamy linki do procedur modyfikacji ustawień dotyczących plików Cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

1Internet Explorer ™https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
2Mozilla Firefox ™https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
3Chrome™https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
4Opera ™https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
5Safari™https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

W przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych konieczne jest zapoznanie się z procedurami modyfikacji plików Cookies umieszczonymi na stronach internetowych dostawców oprogramowania systemowego dla tych urządzeń mobilnych.

 1. Informacje dotyczące ryzyk i zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Wskazujemy, że korzystanie z Internetu może być powiązane z szeregiem niebezpieczeństw mogących skutkować naruszeniem Twojej prywatności, dostępem i nieautoryzowanym ujawnienie i przetwarzaniem Twoich danych, wykradzeniem Twoich hasłem i loginów dostępu oraz innymi zagrożeniami.

W poniżej tabeli przedstawiamy Ci tylko niektóre zagrożenia powstające w związku z korzystaniem z Internetu
1podszywanie się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing)
2możliwość wprowadzenia do systemu teleinformatycznego urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy)
3niebezpieczeństwo lawinowego otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam)
4zagrożenia związane z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie
5zagrożenia związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej (działanie komputera w ramach tzw. botnet
6korzystanie z niezabezpieczonych, otwartych sieci Wi-Fi
7cyberprzestępczość

W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń i ataków cybernetycznych Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań zwiększających ryzyko ujawnienia jako danych osobowych, danych logowania lub innych informacji poufnych Klienta, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu, korzystać z unikalnych haseł i kodów dostępu.

 1. Informacji dotyczących stosowanych przez nas narzędzi analitycznych

Korzystamy z Google Analytics. Usługa Google Analitisc dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i pozwala nam na uzyskanie informacji w jaki sposób jako użytkownik korzystasz z naszej strony internetowej, a w dalszej kolejności prezentowania nam raportów na temat aktywności na stronie internetowej, czasu pobytu użytkownika strony, materiałów, funkcji oraz usług z których użytkownik korzysta. Wszystkie zbierane przez Google Analytisc dane są anonimowe, co oznacza, że nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika. Równocześnie usługa Google Analitisc korzysta z własnych plików Cookies.

Wskazujemy, że ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych oraz polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Google Analitisc można zapoznać się na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=2919631

Masz możliwość zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o aktywności w Twojej witrynie. O zasadach blokowania uprawnień Google Analytics można dowiedzieć się więcej pod adresem strony internetowej:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

 1. Informacje dotyczących korzystania z plug-in (wtyczek), hiperłączy dostępnych na naszej stronie internetowej

W przypadku, gdy naszej stronie internetowej umieszczone zostaną plug-in (wtyczek) / hiperłącza do portali społecznościowych, masz możliwość skorzystania z ich funkcjonalności celem zapoznania się z informacjami publikowanymi przez nas na naszych kontach utworzonych w tych portalach.

Przykładem takich najczęściej wykorzystywanych portali społecznościowych jest Facebook, czy też Tweeter. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad funkcjonowania tych wtyczek lub hiperłączy w ramach naszej strony internetowej.

1Dostawcami wtyczek/hiperłączy są podmioty których własnością są portale społecznościowe.
2Wtyczki/hiperłącza portali społecznościowych dostępne na stronie internetowej Sklepu oznaczone są okienkiem z logo portalu lub jego właściciela.
3Zasady korzystania z dostępnych wtyczek /hiperłączy portali społecznościowych określa ich właściciel.
4Usługodawca nie ma wpływu na zasady i ograniczenia związane z korzystaniem z portali. Z uwagi na powyższe, celem ustalenia wskazanych zasad i procedur koniecznym jest uzyskanie informacji od ich właścicieli tj.:1) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA,2) Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA,3) Twitter International Company, 26 Fenian St, Dublin, D02 FX09, Irlandia